SPONSOR- OG STØTTEPOLITIK I ARKIL-KONCERNEN

Arkil-koncernens sponsorater understøtter vores værdier og forretningsmæssige udvikling. For Arkil er formålet med sponsorering at indgå i et samarbejde, som både Arkil og modtageren kan drage nytte af.

Vi modtager hvert år mange henvendelser med ansøgninger om støtte og sponsorater til gode og ædle formål. Vi erkender, at omfanget betyder, at vi kun kan støtte og sponsorere en brøkdel heraf. Denne politik regulerer hvordan og på hvilken baggrund sådanne sponsorater og støtter vedtages.

Denne politik er gældende for koncernens selskaber i Danmark.

Hvad kan omfattes af støtte eller sponsorat
Arkil-koncernen ønsker at fremme sundhed, lokalt fællesskab og synliggøre virksomheden og dens aktiviteter positivt i de lokalsamfund, koncernen har tilstedeværelse i. Derfor kan der fra lokale afdelinger i Arkil-koncernen indgås mindre sponsorater af sports- og fritidsaktiviteter til gavn for lokalområdet, der kan leve op til formål om sundhed, lokalt fællesskab og synliggørelse af virksomheden og dens aktiviteter. En afdeling kan maksimalt indgå sponsorater og give støtte for akkumuleret 30.000 kr. om året, og sponsoratet eller støtten kræver, foruden afdelingschefens godkendelse, tillige godkendelse og påtegning fra et direktionsmedlem i det selskab, hvor afdelingen er hjemmehørende. Sponsoraterne kan maksimalt godkendes for 1 år ad gangen. 

Arkil-koncernen kan give støtte til eller sponsorere aktiviteter af større karakter efter en individuel vurdering i hvert enkelt tilfælde, efter indstilling fra direktionen i det selskab, som ønsker at indgå aftalen og med godkendelse af direktionen i Arkil Holding A/S. Her prioriteres sports- og fritidsaktivitet, indsamling til almenvelgørende formål eller kulturelle formål.  Synliggørelsen af virksomheden og dens aktiviteter skal være en del af udbyttet ved støtten eller sponsoratet. Sådanne større sponsorater kan indgås for maksimalt 2 år ad gangen.

Begrænsninger for indgåelse af støtte eller sponsorater
Sponsorater og/eller støtte skal ikke tilgodese medarbejderes personlige interesser og må alene indgås på baggrund af en nøgtern vurdering af formålsopfyldelsen og selskabets interesser heri.

Ingen støtte eller sponsorat, må gives med det formål at modtage en modydelse ud over det konkrete sponsorat, som defineret i sponsoraftalen. Enhver støtte eller sponsorat skal vurderes konkret i forhold til, om støtten eller sponsoratet kan bringe koncernen og/eller modtageren i strid med lovgivningen, gældende regler om f.eks. uafhængighed eller på anden måde udgøre en interessekonflikt for de involverede parter, og særligt skal der udvises opmærksomhed, hvis sponsoratet omfatter offentlige selskaber eller myndigheder. 

Følger der fordele med en støtte eller et sponsorat, som f.eks. fribilletter, medlemskort, adgangskort til arrangementer eller lignende, skal disse løbende stilles til rådighed og kunne udnyttes af et bredere udsnit af interesserede og relevante medarbejdere. 
Støtte eller sponsorat må ikke være i modstrid med koncernens CSR politik og koncernens værdisæt.
Enhver støtte- og sponsoraftale indmeldes pr. e-mail til direktionssekretariatet i Arkil Holding, og det samlede omfang forelægges bestyrelsen 1 gang årligt på et bestyrelsesmøde.

Nærværende politik vedtages af bestyrelsen og tages op til vurdering en gang årligt.

 

Kontakt

Arkil A/S
Søndergård Alle 4
6500 Vojens

Gå til kontaktside

Kontakt Arkil

Find din afdeling eller kontaktperson her.

Arkil Holding A/S | Søndergård Alle 4 | 6500 Vojens | +45 73 22 50 50 | arkil@arkil.dk