Vi håndterer kompleks forurening og leverer et renere miljø

Arkil har gennem mere end 20 år opbygget en stor ekspertise inden for oprensning af forurenede grunde og har stor erfaring med flere forskellige oprensningsteknikker.

Miljøteknik har specialiseret sig i in situ-oprensninger, hvor jorden renses på stedet uden omfattende opgravninger.

I forbindelse med anlægs- og funderingsarbejde samt tunneleringsprojekter udfører Miljøteknik også grundvandssænkning for andre afdelinger i Arkil. Arkils grundvandssænkningsafdeling har mange års erfaring og ekspertise med etablering af både små og store anlæg for at holde udgravninger tørre, hvor der arbejdes under det naturlige grundvandsspejl. Grundvandssænkning er en del af Arkil Miljøteknik og disponerer derfor ud over traditionel grundvandssænkningsmateriel også over materiel til udførelse af såvel boringer som vandrensningsanlæg.

Vi udvikler nye oprensningsmetoder til forurening

Vi tilbyder effektive metoder til forureningsoprensning eller afværgeforanstaltninger uanset forureningstype og udbredelse, også når en forurening er trængt ind under bygningen. Bortskaffelse og deponering af slam og bundsediment udgør en stadig stigende udfordring for havnemyndighederne i Danmark.

Mange havne i Danmark har hidtil oplagret slam i kystnære indspulingsbassiner, som ofte på grund af blød havbund til stor dybde, kan være problematiske at indkapsle med traditionelle kendte metoder. Arkil Miljøteknik har derfor udviklet en særlig "slam mix" teknik, hvor slammet stabiliseres ved tilsætning af cement, hvilket bevirker, at slammet får konsistens som ler. Hermed indkapsles forureningen. Arkil bruger også cementstabilisering i andre anlægsprojekter, hvor der er mosejord eller problemer med bløde jordbundsforhold.

Sporkasseundersøgelser

Arkil Miljøteknik har specialiseret sig i undersøgelser af sporkassen under det danske jernbanenet. Undersøgelserne udføres med eget skinnekørende materiel samt specialudviklet boregrej, som gør det muligt at udtage kerneprøver af såvel skærver som de underliggende lag - lige som der kan udføres miljøprøver for analyse af forurening. Materiellet er ligeledes velegnet til udførelse af geotekniske boringer samt filtersatte boringer. Miljøteknik råder ligeledes over avanceret georadarudstyr, som kan afsløre skjulte betonkonstruktioner og ledninger under banelegemet.

 

 

 

Kontakt

Steffen B. Larsen
Sektionschef

Tlf. 20 21 71 66
sl@arkil.dk

Gå til kontaktside

Facts

Arkil Miljøteknik er specialiseret i problematiske miljøoprensninger, grundvandssænkninger, stabilisering og sporkasseundersøgelser

 • Miljøboringer med intakt kerne­prøver
 • Komplicerede afgravninger til stor dybde
 • Opboringer tæt på/under bygninger
 • Airsparging og vacuumventilering
 • Injektionsteknikker f.eks. kemiske og biologiske produkter/oprensninger
 • Termiske oprensninger (Damp/TPS)
 • Oppumpning og grundvandsrensning
 • Stabilisering og forsegling af deponier
 • Grundvandssænkning
 • Cementstabilisering
 • Reinfiltrering
 • Karteringer og kerneprøver i sporkasse
 • Geotekniske boringer og GEO-radar
Miljøteknik

Oprensning af Kærgård Plantage

Arkil har udført en af danmarkshistoriens største miljømæssige oprensninger fra Kærgård Plantage.

Læs hele casen

Projektperiode
2008-2009 og 2014-2015
Bygherre
Region Syddanmark
Kontraktsum
20,7 og 16,5 mio kroner

Store infrastrukturopgaver

Et underjordisk regnvandsbassin

Læs hele casen

Kontakt Arkil

Find din afdeling eller kontaktperson her.

Arkil Holding A/S | Søndergård Alle 4 | 6500 Vojens | +45 73 22 50 50 | arkil@arkil.dk