Ligestilling og mangfoldighed

Arkil Holding har udarbejdet en Ligestillings- og mangfoldighedspolitik. Ligestillings- og mangfoldighedspolitikken fastslår bl.a. følgende:

Det er selskabets politik at adressere kønsmæssige ubalancer inden for forskellige typer af stillinger ved aktivt at opfordre kvalificerede ansøgere af det underrepræsenterede køn til at søge opslåede stillinger og derved over tid reducere ubalancen.

Selskabet fører statistik over kønsfordelingen mellem ansøgere til opslåede stillinger og kønsfordelingen blandt de ansatte, således at der, med rimelige tolerancer, sikres sammenhæng mellem ansøgernes kønsfordeling til et forretningsområde og kønsfordelingen blandt de ansatte og tilsvarende således også for ledende stillinger.

Selskabet tilstræber at indkalde en ligelig andel af mandlige og kvindelige ansøgere til samtale, forudsat at de annoncerede kvalifikationskrav er opfyldt af ansøgere af begge køn.

Selskabet ønsker at sikre, at alle ansatte uanset køn har lige muligheder for at gøre karriere i selskabet.

Aktiviteter og resultater i 2018

Andelen af kvindelige ansatte i den samlede Arkil koncern har i 2018 været 9,8%, hvilket er den samme procentvise andel som i 2017. Ud af de i gennemsnit 94 elever og lærlinge, der i 2018 var ansat i koncernen, var 5 af disse kvinder. Det svarer til en andel på 5,3%. Det er en stigning i forhold til 2017, hvor 2,9% af det gennemsnitlige antal elever og lærlinge var kvinder. I 2018 er der ansat én kvindelig leder mere end i 2017, og andelen af kvindelige ledere er derfor 9,2% i 2018 mod 9,1% i 2017.

Antallet af kvindelige medlemmer i direktionen og bestyrelsen er uændret i forhold til 2017. Der er ikke opsat måltal for den kønsmæssige sammensætning i direktionen, som udgøres af tre mænd, eller for de øvrige ledelsesniveauer i Arkil koncernen.

I bestyrelsen er 2 ud af 5 bestyrelsesmedlemmer kvinder. Agnete Raaschou-Nielsen og Birgitte Nielsen fungerer således som henholdsvis bestyrelsesformand og næstformand i Arkil Holdings bestyrelse.

Ansættelse af flygtninge
Som det fremgår af afsnittet ”Viden, kompetence og uddannelse” har flere af Arkils danske afdelinger i 2018 ansat flygtninge fra blandt andet Syrien. Hovedparten af de ansatte flygtninge er startet i et praktikforløb og er derefter blev fastansat. Eksempelvis har vores afdelinger i Syd- og Sønderjylland haft i alt 22 flygtninge i praktik i 2017 og 2018, hvoraf 15 efterfølgende er blevet fastansat.

Arkil med i Byggeriets Kvinderåd
Kun ni procent af medarbejderne i bygge- og anlægsbranchen er kvinder, og det tal har ikke ændret sig de sidste 20 år. Derfor nedsatte Dansk Byggeri i marts 2018 ”Byggeriets
Kvinderåd”, hvis opgave var at komme med anbefalinger til, hvordan branchen kan tiltrække flere kvinder, fastholde kvinderne i længere tid og samtidig fortælle den gode historie
om branchen til kvinderne, deres familier og venner. Helt konkret er målsætningen, at andelen af kvinder i bygge- oganlægsbranchen skal fordobles på 10 år.

De i alt 17 medlemmer af Byggeriets Kvinderåd har i 2018 arbejdet på udarbejdelsen af anbefalingerne. Medlemmerne talte blandt andet tidligere undervisningsminister
Christine Antorini samt ledende erhvervsfolk fra bygge- og anlægsvirksomhederne, herunder Arkils administrerende direktør, Jesper Arkil.

I januar 2019 præsenterede kvinderådet sine otte anbefalinger.
Anbefalingerne kan ses på https://www.danskbyggeri.dk/media/36617/byggeriets-kvinderaad_rapport_net.pdf.

Stiftelsen af Arkils Hæderspris
I forlængelse af Dansk Byggeris fokus på at tiltrække flere kvinder til branchen, valgte Arkil i 2018 at stifte en ny hæderspris, der har til formål at sætte fokus på personer eller organisationer, der har gjort en særlig indsats for at tiltrække kvinder til bygge- og anlægsbranchen. Hædersprisen blev lanceret i januar 2019, mens forarbejdet til lanceringen fandt sted i 2018.

Arkil vil med prisen bakke op om Dansk Byggeris anbefalinger ved hvert år at hædre personer, som har gjort en særlig indsats for at sætte fokus på kvinder i bygge- og anlægsbranchen.
Arkils Hæderspris består af to priser og uddeles første gang i 2019. Med begge priser følger, udover hæderen, 25.000 kroner.

Den ene pris uddeles til en elev på en af Byggeriets Uddannelser. Elevprisen uddeles i forbindelse med DM i Skills, som afholdes hvert år i april måned. DM i Skills er bygge- og anlægsbranchens store Danmarksmesterskab for unge på erhvervsuddannelserne. Her kæmper hvert år omkring 300 unge om at blive landets bedste inden for netop deres fag.

Den anden pris uddeles i efteråret til personer eller organisationer, som fortjener en særlig anerkendelse for deres indsats for at tiltrække og sætte positivt fokus på flere kvinder til bygge- og anlægsbranchen, En priskomité bestående af både unge og erfarne kvindelige forbilleder vil stå for udvælgelsen af modtagere samt udde-ling af priserne. Priskomitéen sekretariatsbetjenes af Dansk Byggeri.


Målsætninger for 2019

Vi ser det som en del af vores samfundsansvar at tilknytte flygtninge til vores arbejdspladser, og vi vil fortsat i 2019 gøre en aktiv indsats for at tilbyde ansættelse til denne medarbejdergruppe.

I 2019 vil vi desuden fortsætte bestræbelserne på at reducere ubalancen mellem kønnene i selskabets ledelseslag ved aktivt at opfordre kvalificerede kvindelige kandidater til at søge chef- og ledelsesstillinger.

2019 bliver også året, hvor vi for første gang uddeler Arkils Hæderspris til personer, som har gjort en særlig indsats for at sætte fokus på kvinder i bygge- og anlægsbranchen.

Samtidig vil vi i 2019, i tæt samarbejde med den øvrige bygge- og anlægsbranche, bakke op om anbefalingerne fra Byggeriets Kvinderåd. Vi vil arbejde for at skabe opmærksomhed omkring ansættelse og fastholdelse af kvinder i branchen, eksempelvis ved at fremhæve i vores jobopslag, at særligt kvinder opfordres til at søge de ledige stillinger.

 

  2017 2018
     

Antal ansatte total

1860 1939

Kvindelige ansatte

183 193

Kvindelige ansatte i %

9,8% 10,0%

Elever total

70 94

Kvindelige elever

2 5

Kvindelige elever i %

2,9% 5,3%

Antal ledere total

88 98

Kvindelige ledere

8 9

Kvindelige ledere i %

9,1% 9,2%

 

Kontakt

Arkil A/S
Søndergård Alle 4
6500 Vojens

Gå til kontaktside

Kontakt Arkil

Find din afdeling eller kontaktperson her.

Arkil Holding A/S | Søndergård Alle 4 | 6500 Vojens | +45 73 22 50 50 | arkil@arkil.dk