Forsøg med destruktion af PCE i Smart Burners™

Termisk desorption (ISTD) med Smart Burners er en effektiv, fleksibel og økonomisk attraktiv metode til at rense jorden for flygtige forureningskomponenter med mulighed for at destruere forureningen direkte i flammen. Metoden er velkendt ved oprensning af forurening med kulbrinter.

Pilotforsøg for Region Hovedstaden

For at undersøge muligheden for også at destruere klorerede forbindelser i Smart Burners, udførte Arkil i foråret 2013 et pilotforsøg for Region Hovedstaden med Orbicon (WSP) som rådgiver. Forsøgene blev udført i Innovationsgaragen i Skovlunde, hvor PCE blev destrueret i flammen med henblik på at kortlægge korrosion fra syreprodukter i rørene og undersøge, om der dannedes farlige komponenter i forbrændingen.

Forsøget blevet udført med to varmelegemer i serie monteret i jorden, hvor PCE blev tilsat forbrændingsluften i hhv. lav og høj dosis. Da destruktion af PCE medfører dannelse af saltsyre, der er stærkt korroderende, blev gassen efter brænderen neutraliseret i en beholder med kalktabletter, hvorefter gassen blev nedkølet og ført gennem et kulfilter.

SMART BURNERS™ forsøgets konklusion

 

  • Efter forbrænding i Smart Burners ™ ses en reduktion i PCE-koncentrationer på mere end 99,9 %.
  • Koncentrationen af PCE efter afbrænding er målt op til ca. 1 mg/m³ og vil således kunne overholde emissionskoncentrationsgrænseværdien (2,5 mg/m³).
  • Der er ikke påvist farlige stoffer som phosgen eller dioxiner ved destruktionen af PCE i betydende koncentrationer under pilotforsøgets driftsforhold.
  • Den dannede saltsyre kondenserer ikke inden neutralisatoren, men neutraliseres i denne, så der ikke måles saltsyre i afkastet.

 

Destruktion af klorerede opløsningsmidler i Smart Burners har et stort potentiale, da metoden overflødiggør den traditionelle rensning med aktivt kul. Dette vil reducere arealbehovet til entreprenørens udstyr, da det ikke bliver nødvendigt med et behandlingsanlæg med kulfiltre, hvilket også vil reducere prisen betragteligt.

Løser opgaver for både privat og til erhverv

Uanset om du skal have udført et større eller mindre stykke arbejde, så er vi klar til at hjælpe og rådgive dig. 

Læs mere om hvilke opgaver Arkil kan hjælpe dig med både privat og til erhverv.  


Kontakt os

Kim R. Jensen 
Tlf. 40 41 67 97
Mail krj@arkil.dk

Kontakt Arkil

Find din afdeling eller kontaktperson her.

Arkil Holding A/S | Søndergård Alle 4 | 6500 Vojens | +45 73 22 50 50 | arkil@arkil.dk