Ligestilling og mangfoldighed

Det er selskabets politik at adressere kønsmæssige ubalancer inden for forskellige typer af stillinger ved aktivt at opfordre kvalificerede ansøgere af det underrepræsenterede køn til at søge opslåede stillinger og derved over tid reducere ubalancen.

Selskabet fører statistik over kønsfordelingen mellem ansøgere til opslåede stillinger og kønsfordelingen blandt de ansatte, således at der, med rimelige tolerancer, sikres sammenhæng mellem ansøgernes kønsfordeling til et forretningsområde og kønsfordelingen blandt de ansatte og tilsvarende således også for ledende stillinger.

Selskabet tilstræber at indkalde en ligelig andel af mandlige og kvindelige ansøgere til samtale, forudsat at de annoncerede kvalifikationskrav er opfyldt af ansøgere af begge køn.

Selskabet ønsker at sikre, at alle ansatte uanset køn har lige muligheder for at gøre karriere i selskabet. 

Aktiviteter og resultater i 2017

Andelen af kvindelige ansatte i den samlede Arkil koncern steg en smule i 2017, idet 9 % af de ansatte var kvinder mod 7,8 % i 2016. Til gengæld er antallet af kvindelige chefer og mellemledere i koncernen faldet fra 14 % i 2016 til 9 % i 2017.  

Antallet af kvindelige medlemmer i direktionen og bestyrelsen er uændret i forhold til 2016. Der er ikke opsat måltal for den kønsmæssige sammensætning i direktionen, som udgøres af tre mænd, eller for de øvrige ledelsesniveauer i Arkil koncernen. 

For bestyrelsen er der fastsat et måltal for andelen af generalforsamlingsvalgte kvindelige bestyrelsesmedlemmer på 40 % og måltallet er opnået, da 2 ud af 5 bestyrelsesmedlemmer er kvinder. Agnete Raaschou-Nielsen og Birgitte Nielsen fungerer således som henholdsvis bestyrelsesformand og næstformand i Arkil Holdings bestyrelse. 

Ansættelse af flygtninge 
Som det fremgår af afsnittet ”Viden, kompetence og uddannelse” har flere af Arkils danske afdelinger i 2017 ansat flygtninge fra eksempelvis Syrien. Hovedparten af de ansatte flygtninge er startet i et praktikforløb og er derefter blev fastansat.  

Vi ser det som en del af vores samfundsansvar at tilknytte flygtninge til vores arbejdspladser, og vi vil fortsat i 2018 gøre en aktiv indsats for at tilbyde ansættelse til denne medarbejdergruppe. 

Målsætninger for 2017

I 2018 vil vi, udover at fortsætte flygtningeindsatsen, fortsat bestræbe os på at reducere ubalancen mellem kønnene i selskabets ledelseslag ved aktivt at opfordre kvalificerede kvindelige kandidater til at søge chef- og ledelsesstillinger.  

Kvindelige ansatte i Arkil koncernen

159 af 1.823 (8,7%)

Kvindelige chefer og mellemledere
i Arkil koncernen


8 af 88 (9,1%)

Kvindelige medlemmer af direktionen
i Arkil Holding A/S


0 af 3 (0%)

Kvindelige medlemmer af bestyrelsen
i Arkil Holding A/S


2 af 5 (40%)

 

Kontakt

Arkil Holding A/S
Søndergård Alle 4
6500 Vojens

Gå til kontaktside

Kontakt Arkil

Find din afdeling eller kontaktperson her.

Arkil Holding A/S | Søndergård Alle 4 | 6500 Vojens | +45 73 22 50 50 | arkil@arkil.dk