FN's verdensmål

FN’s 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling har givet os et omfattende værktøj til at arbejde systematisk med vores indsats for samfundet.

Og selv om Arkils aktiviteter ikke giver mulighed for at kunne bidrage meningsfuldt til samtlige mål, er det os magtpåliggende at anvende de verdensmål, som har berøring med os som en ledestjerne for indsatsen for socialt ansvar i Arkil.

I Arkil koncernen er der identificeret og udvalgt otte verdensmål, som vi finder mest centrale i vores CSR-indsats og som Arkil koncernen bidrager til.

Læs mere om Arkils syn på de udvalgte verdensmål.

 

3 - Sundhed og trivsel

Uanset hvor man arbejder, er det Arkils holdning, at medarbejdernes sundhed og trivsel skal prioriteres højt således, at man ikke belastes unødigt af sit arbejde og kan trives gennem et helt arbejdsliv.

Tillige ser vi det som vores pligt at prioritere opmærksomhed og viden blandt medarbejderne om sundhedsrisici forbundet med såvel deres arbejdsopgaver som deres livsførelse generelt, for derved at kunne træffe oplyste valg og handle derpå.

4 - Kvalitetsuddannelse

Arkil ser det som sin forpligtelse at bidrage til, at en beskæftigelse i virksomheden giver mulighed for faglig opkvalificering både gennem arbejdets udførelse og ved efteruddannelsesmulighed i eller uden for virksomheden.

Derved kan denne gruppes beskæftigelsesmuligheder forbedres, og virksomhedens rekrutteringsgrundlag styrkes ved at være en arbejdsplads, som skaber fremtidsmuligheder for alle.

5 - Ligestilling mellem kønnene

Det er Arkils holdning, at den nuværende beskæftigelsesgrad af kvinder i forhold til mænd på under 10%, hvoraf de fleste job, som kvinder besætter, er af administrativ karakter, er et problem for branchen.

Ubalancen kan reducere den gensidige forståelse og respekt mellem kønnene og udgør en markant begrænsning for, at kvinder kan få adgang til ledende stillinger.

8 - Anstændige jobs og økonomisk vækst

Det er Arkils holdning, at en sådan udvikling ikke kun skal gavne den kortsigtede økonomiske bundlinje for virksomheden. Den skal være til gavn for alle parter, og eksempelvis har udviklingen herhjemme med årene givet mulighed for, at den almindelige arbejder fik bedre arbejdssikkerhed og sundhed samt mere tid til familie, fritid og råd til en højere levestandard.

Denne udvikling skal fortsætte og kræver et bestandigt fokus på produktivitetsudviklingen samt det enkelte jobs attraktivitet og fremtidsperspektiver.

Forholdet mellem arbejdsgiver og arbejdstager er en gensidig, frivillig forpligtelse til gavn for begge, og ikke mindst opkvalificering, uddannelse og beskæftigelse af samfundets unge er en væsentlig faktor i entreprenørbranchens udvikling.

 
 
 

9 - Industri, Innovation og Infrastruktur

Arkils holdning er, at arbejde skal udføres i en ordentlig kvalitet og have en robusthed og levetid, som modsvarer de kapitalsummer, der investeres.

Som virksomhed er man en del af værdikæden og er forpligtet til at bidrage til udviklingen af bedre produkter og højere kvalitet og forbedret brug af teknologi i samarbejde med byggeriets samlede værdikæde.

Sådanne bidrag kan i anlægssektoren realiseres som konkret afprøvning af innovative ideer og forsøg med prototyper i praksis, i samarbejde med bygherrer og øvrige interessenter, med det formål at opnå hands-on erfaring til brug for fremtidige standarder, regler og metodebeskrivelser.

12 - Ansvarligt forbrug og produktion

Byggeri og anlæg er energikrævende arbejde, der kræver forbrug af råstoffer og har betydelige leverancer fra andre sektorer og industrier. Dette efterlader et væsentligt aftryk i naturen, og det er Arkils holdning, at dette aftryk skal være så lille som muligt, og at teknologi til genanvendelse og at mindske udledning af CO2 skal fremmes.

Som virksomhed er man forpligtet til at bidrage aktivt til denne dagsorden. Nye produktionsmetoder og alternative ressourcer kan være en kilde til forandring, og der bør skabes rum for afprøvning af den slags. Dette fordrer også en dialog med aftagere af vores produkter, som bør være villige til at anvende metoder og samarbejdsformer, som kan bidrage til den positive udvikling.

13 - Klimaindsats

Det er Arkils holdning, at der påhviler os en særlig forpligtelse til at bidrage med viden, så tiltag til klimasikring bliver effektivt, også økonomisk, og uden unødige negative implikationer for samfundet og naturen. Dette skal nødvendigvis ske i samarbejde med virksomhedens kunder

17 - Partnerskaber for handling

Det er Arkils holdning, at partnerskaber bør fremmes i videst muligt omfang, for at sikre, at væsentlige og mere kvalitative samfundsinteresser får bedre kår i offentlige udbud og for at mindske dårligt samarbejde, konflikter og unødige budgetoverskridelser.

Det strategiske arbejde med at identificere og prioritere mål og handlinger inden for de enkelte områder og verdensmål fortsættes i 2020. Det gør vi for at have den bedste mulighed for at gøre en mærkbar forskel og samtidig sikre, at mål og handleplaner kan omsættes til konkret praksis i organisationen og på byggepladserne.

Læs mere om verdensmålene og Arkils indsatsområder i vores CSR-rapport for 2019.

Du kan også læse om, hvordan Arkil tager ansvar og bidrager til samfundet under samfundsansvar.

Kontakt Arkil

Find din afdeling eller kontaktperson her.

Arkil Holding A/S | Søndergård Alle 4 | 6500 Vojens | +45 73 22 50 50 | arkil@arkil.dk