7. december 2020

Nyt klimasamarbejde hjælper forsyningssektoren til effektive klimatiltagEntreprenøren Arkil og rådgivervirksomheden NIRAS udvider nu et samarbejde om klima og bæredygtighed rettet mod forsyningssektoren. Klimasamarbejdet finder og dokumenterer de mest effektive klimatiltag

Med klimalovens mål om 70 pct. reduktion af CO2 før 2050 er der stigende efterspørgsel på målbare og klimavenlige løsninger i den danske forsyningssektor. Det kan imidlertid være vanskeligt at vide, i hvor høj grad de forskellige løsninger vil bidrage til målsætningen samt skaffe den nødvendige dokumentation for effekten af bidragene.

For at imødekomme dette behov indgår entreprenøren Arkil og rådgivervirksomheden NIRAS nu et klimasamarbejde, hvor virksomhederne sammen vil udvikle og kvalificere konkrete tiltag i jagten på lavere CO2-udslip fra forsyningssektoren. Det fortæller Jan Schmidt, teknisk direktør i Arkil.

“I klimasamarbejdet forpligter vi hinanden til, at bæredygtige tanker og ideer formes til initiativer, der også implementeres og anvendes ude i marken, og at vi derved kan opnå de ønskede klimagevinster og CO2-besparelser,” siger Jan Schmidt.

Klimasamarbejdet vil i den kommende periode belyse de nævnte løsninger og indsatser, som kan have en positiv indvirkning på CO2 belastningen, og beregne de reelle klimagevinster og CO2 besparelser.


Konkrete og målbare løsninger
Samarbejdet mellem Arkil og NIRAS bygger på Partneringaftalen Vandpartner, der har fungeret siden 2016 og er et samarbejde mellem Aarhus Vand og Favrskov Forsyning.

Projektet er et vigtigt element i at kunne udvide det fælles klimasamarbejde. Dette skyldes bl.a., at Aarhus Vand og Favrskov Forsyning har skabt rammerne i partnerskabet, så NIRAS og Arkil kan tænke kreativt og innovativt sammen. Arkil og NIRAS ønsker nu at skalere tiltagene fra dette klimasamarbejde til andre forsyninger.

Blandt de klimaløsninger, som samarbejdet afprøver og dokumenterer, er anvendelsen af eldrevne maskiner og køretøjer frem for dieseldrevnet materiel. En anden løsning er brugen af lokal regnvandsnedsivning frem for traditionel separatkloakering, hvilket kræver store klimabelastende ressourcer i form af produktion, transport og anlæggelse af cementrør. Forsyningsselskaberne får dermed ideer til konkrete og målbare projekter, der kan bidrage til at nå reduktionsmålene, noterer Jens Brandt Bering, direktør for forsyning i NIRAS. Han glæder sig over klimasamarbejdet.

“Det er vigtigt for NIRAS at være aktive i arbejdet med at nå målet om 70 pct. reduktion af CO2 inden 2030. Det er ikke nok for os kun at rådgive om det, vi ønsker handling. Jeg bliver derfor utrolig glad for Arkil og NIRAS´ fælles initiativ, der viser, at meget godt kan skabes i et langvarigt, åbent og tillidsfuldt samarbejde,” siger Jens Brandt Bering.


Kilde til innovation
Hvor Arkil, med entreprenørens briller på, byder ind med innovative ideer, er NIRAS, ud fra rådgivers perspektiv med til at kvalificere og regne på de nye ideer og løsningsforslag, fortæller Lars Jakobsen, produktionschef i Arkil.

”Vandpartner giver os mulighed for løbende at arbejde med innovation og videreudvikle på hinandens bæredygtige løsninger samt lave adfærdsændringer, der kan mærkes og måles. Vores formænd og projektfolk har samtidig fået et indblik i rådgiverens rolle samt, hvilke udfordringer begge parter sidder med. Det gør, at vi arbejder rigtig godt sammen i Vandpartner,” siger Lars Jakobsen.

I NIRAS nikkes der ligeledes til det gode samarbejde, der favner den brede dialog og fælles forståelse. Christian Lundgaard Jensen, afdelingsleder i NIRAS, siger om klimasamarbejdet:

 ”Arkil og NIRAS er et godt hold. Der er god kommunikation imellem os og god sammenhæng mellem planlægning og anlæg. Vi har en fælles faglige interesse i at skabe klima- og bæredygtige løsninger, og gennem årene har vi også opbygget en fælles risikovillighed og en tillid, hvor vi nu vil undersøge om indsatserne giver de klimagevinster, vi sammen forventer”.


 

FAKTA OM VANDPARTNER SAMARBEJDET:

Arkil er totalentreprenør på én af rammeaftalerne i Vandpartner. En rammeaftale på fornyelse af vand- og spildevandsledninger i den sydlige del af Aarhus.

NIRAS er Arkils rådgiver på denne rammeaftale.

Vandpartner er baseret på fælles strategier. Der er fokus på, at de resultater, der skabes i fællesskab, løfter partnerskabet til et højt niveau inden for økonomieffektivitet, kundetilfredshed, innovation, samarbejdsglæde og kvalitet.

I VANDPARTNER-PROJEKTET

Arkil har bl.a. arbejdet med:

  • reduktion af tomgangstimer på maskinerne i produktionen
  • udskiftning af mindre brændstofdrevne maskiner til eldrevne maskiner
  • LAR/overflade-løsninger, hvor regnvandet afledes på overfladen og på belægningen ned i vejbede og regnvandsbassiner i stedet for via nedgravet afvandingsledninger. Dette giver en CO2-besparelse på plastrør og på udførelsen af jordarbejdet.
  • et sorteringsanlæg, hvor opgravet jord sorteres for stenfraktioner, så mest muligt af jorden kan genanvendes, og i forbindelse med kloakeringsprojekter er der udviklet en polystyren støbeform til in-situ støbning i stedet for traditionel in-situ støbning.


NIRAS har bl.a. anvendt det kvalitative værktøj, SDG Capture ligesom NIRAS kvantificerer CO2 effekterne  - både de direkte som følge af fx brændstof- og elforbrug (scope 1 og) og de indirekte fx CO2-aftrykket fra materialeforbrug (scope 3). Dette bruges til at finde de bæredygtige og klimavenlige løsninger i branchen og kan være med til at realisere kundernes indsatser i forhold til FN’s verdensmål til konkrete handlinger. SDG Capture har i høj grad bidraget til at hjælpe Arkil videre i indsatsen for at skabe bæredygtighed og god innovation ud i flere led.

Kontakt Arkil

Find din afdeling eller kontaktperson her.

Arkil Holding A/S | Søndergård Alle 4 | 6500 Vojens | +45 73 22 50 50 | arkil@arkil.dk